Veel gestelde vragen | Afdrukken |

Wat is

Sommeren:  Een sommatie is een dwingend verzoek tot betaling.

Verhaalsinformatie: Verhaalsinformatie is een overzicht van actuele mogelijkheden om de vordering te incasseren bij uw debiteur. Dat betekent dat er gezocht wordt naar verhaalsobjecten, zoals inkomstenbronnen en waarde van roerende en eventueel onroerende zaken.

Surseance van betaling: Surseance van betaling is uitstel van betaling verleend door de rechtbank. Zakendoen blijft mogelijk, maar in samenwerking met een curator.

Gaat MKBusiness Credit Management in op het verzoek van de debiteur om in termijnen te betalen?

Ja, mits uw debiteur met gegronde redenen kan aantonen dat hij of zij niet in staat is de vordering ineens te betalen. Een dergelijk verzoek wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Getracht wordt de duur van een betalingsregeling zo kort mogelijk te laten zijn. 

Kan er geincasseerd worden als mijn debiteur failliet is?

Nee. U dient de vordering in te dienen bij de curator. Uw vordering wordt vervolgens op de lijst van erkende schuldeisers geplaatst en dient u het verloop van het faillissement af te wachten. U dient er rekening mee te houden dat de afwikkeling van een faillissement de nodige tijd in beslag neemt. 

Wanneer ontvang ik het geïncasseerde bedrag, als er een betalingsregeling wordt getroffen?

Er wordt met u financieel afgewikkeld op het moment dat alle verschuldigde gelden daadwerkelijk geïncasseerd zijn. 

Word ik vooraf ingelicht over eventuele bijkomende kosten?

Uw dossier wordt pas overgedragen aan één van de advocaten- of deurwaarderskantoren na overleg en instemming van uw zijde. MKBusiness Credit Management overlegd altijd met u over de te voeren incassostrategie.